RODO

Szanowni Państwo

z uwagi na zmianę stanu prawnego dotyczącego ochrony praw i wolności osób fizycznych,
w szczególności prawa do Ochrony Danych Osobowych i tożsamości,
jesteśmy zobowiązani przekazać Państwu informację w zakresie przetwarzania danych osobowych
należących do Państwa oraz do dzieci pozostających pod Państwa opieką.
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako:
ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO/rozporządzenie 2016/679.
Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy
reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Jednym z wielu obowiązków nałożonych na administratora danych,
czyli Szkołę Podstawową nr 41 z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-700), przy ulicy Gierałtowskiego 15
jest przekazanie stosownych informacji osobom, których dane dotyczą.
Zważając na powyższe, informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych
oraz danych dzieci pozostających pod Państwa opieką jest Szkoła Podstawowa nr 41 z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-700 ),
przy ulicy Gierałtowskiego 15. Zgodnie z zapisami art. 37 ust. 1 lit a rozporządzenia 2016/679
wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@gmainvest.pl
lub przesyłając korespondencję na adres szkoły z dopiskiem „IOD”. Uwzględniając zapisy art. 28 rozporządzenia 2016/676
możemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom realizującym usługi,
które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania szkoły.
Dane osobowe powierzamy do przetwarzania m.in.: dostawcom elektronicznych narzędzi wspomagających proces edukacji,
dostawcom zapewniającym wsparcie informatyczne, czy dostawcy usług hostingowych.
W uzasadnionych przypadkach odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty oraz organy,
którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Państwa dane osobowe oraz dane dzieci pozostających pod Państwa opieką nie są przekazywane do państw trzecich.
Państwa dane osobowe oraz dane dzieci pozostających pod Państwa opieką przetwarzamy na podstawie przepisów prawa
regulujących System Oświaty i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie w jakim realizujemy nałożone na nas obowiązki prawne.
W uzasadnionych przypadkach, przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dzieci pozostających pod Państwa opieką
może wymagać wyrażenia zgody (np. przetwarzanie wizerunku Państwa dzieci, czy też w zakresie działalności dodatkowej,
innej niż statutowa, realizowanej przez szkołę).
Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz danych dzieci pozostających pod Państwa opieką,
ich sprostowania, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania i usunięcia danych, w zależności od tego,
co jest podstawą przetwarzania tychże danych osobowych. Nadto, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w przypadku,
kiedy będziemy przetwarzać dane na podstawie Państwa zgody. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Państwa dane osobowe oraz dane dzieci pozostających pod Państwa opieką nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
jak również nie będą podlegać profilowaniu.
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych oraz dzieci pozostających pod Państwa opieką uzależniony jest od obowiązujących przepisów prawa,
w oparciu o które realizujemy nasze obowiązki. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, okres ten,
jeżeli nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, ustalany jest przez nas, w zależności od faktycznych potrzeb.
Długość tego okresu każdorazowo zostanie podana do Państwa wiadomości.
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.

Icon

RODO zarządzenie Dyrektora Szkoły 544.66 KB 34 downloads

...
Buy now